Jõhvi sotsiaalmaja supiköögi sisekorraeeskiri

  Kinnitan                                                                                                 

Andrei Luškin

Sotsiaalmaja direktor

.2019.a.                    

 

Jõhvi supiköök on Jõhvi Sotsiaalmaja struktuurüksus,kus osutatakse    vajadusel soodsamatel tingimustel toitlustamise korraldamine üks kord päevas.

 1.  Eeskiri sätestab Jõhvi sotsiaalmaja (edaspidi: Sotsiaalmaja) asuva supiköögi teenuse kasutamise korra ning teenuse osutajate ja klientide vastutuse.
 2. Supiköögi teenuse kasutamise eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõikidele teenuse kasutajatele.
 3. .Supiköök on avatud iga tööpäev 08.00-16.30
 4. Toitlustamise korraldamine toimub kella 11.00 kuni 13.00
 5. Supiköögi teenust võivad kasutada kõik teenuse sihtgruppi kuuluvad isikud võrdsetel tingimustel
 6. Supiköögiteenust osutatakse vältimatu abi korras sotsiaalse garantiita isikutele, kellel puudub elamiseks vajalik sissetulek. Supiköögiteenuse saamiseks tuleb pöörduda Jõhvi valla sotsiaalteenistusse või Jõhvi Sotsiaalmajja.
 7. Supiköögi teenuse sihtgruppi kuuluvad: Jõhvi linna elanikud: paljulapselised ja üksikvanemate pered, töötud, kodutud ja teised toimetulekuraskustes isikud.
 8. Supiköögi teenust tarbitakse üldjuhul Supiköögi söögitoas.
 9. .Supiköögi töötajal on õigus teenuse kasutajatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist.
 10. Supiköögi töötajad on kohustatud osutama vajalikku abi teenuse kasutajatele.
 11. Töötajatel on õigus keelduda teenindamast kooskõlas käesoleva eeskirjaga teenuse sihtgruppi mitte kuuluvaid kliente, samuti neid, kes on silmnähtavas joobeseisundis või püüavad tahtlikult kahjustada Supiköögi ruume ja inventari.
 12. Supiköögi teenuse kasutaja on esmase kordsel külastusel kohustatud tutvuma käesoleva eeskirjaga, andes selle kohta oma allkirja ning teenuse saamise õiguse tõendamiseks Supiköögi töötaja nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi.
 13. Teenuse kasutaja kohustub kasutama supiköögis olevat inventari heaperemehelikult. Keelatud on supiköögis põhjuseta viibimine, suitsetamine, alkoholi tarbimine, ruumide risustamine ja määrimine või sisseseade vigastamine, akende või uste omavoliline avamine ja sulgemine vm. tegevus, mis ei ole kooskõlas käesoleva eeskirja või üldtunnustatud moraalinormidega. Teenuse kasutaja on kohustatud hüvitama kahju, mis tekkis kasutatava ruumi ja inventari hävimise või rikkumisega, kui tuvastatakse selles kasutaja süü.
 14. Käesoleva eeskirja täiendamiseks ja parandamiseks teeb ettepanekud Sotsiaalmaja juhatus ning eeskirja kinnitab Jõhvi sotsiaalmaja Direktor.