Missioon ja visioon

Sotsiaalmaja tegevuse eesmärk on abi vajavate isikute sotsiaalne integreerimine ühiskonda, soodustades isiku iseseisvat toimetulekut ning vastutust enda ja oma perekonnaliikmete eest.

Eesmärgist tulenevalt on sotsiaalmajal järgmised ülesanded:
sotsiaalmaja elanikele elamisväärse elukeskkonna tagamiseks eluasemeteenuse osutamine ja kommunaalteenuste osutamise korraldamine;
abi vajavate isikute nõustamine ja sotsiaalne rehabilitatsioon;
vältimatu sotsiaalabi osutamine sotsiaalse garantiita isikutele (kodutud);
supiköögiteenuse ja vajadusel soodsamatel tingimustel toitlustamise korraldamine üks kord päevas;
isikliku hügieeniga (pesemisvõimalus) seotud teenuste osutamise korraldamine;
võimaluse korral tasuta riideabi osutamine;
sotsiaalteenuste osutamiseks majandustegevuse korraldamine;
koostöö erinevate valla hallatavate asutuste ja mittetulundusühingutega.

Oma põhiülesannete täitmiseks võib sotsiaalmaja koguda isikuandmeid (perekonna- ja eesnimi, sünniaeg, eelnev elukoht). Isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse seaduses sätestatud korras.