Jõhvi Sotsiaalmaja videovalvesüsteemi kasutamise kord

 1. Üldsäte

1.1  Käesolevas korras määratakse kindlaks jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted Jõhvi Sotsiaalmaja, aadressil Jõhvi Kaare tn 7, asub 15  videokaamerat ning nendest on hoonel välisfassaadil 4 videokaamerat. Kõikidel kaameratel on otsevaade, mida näeb korrapidaja ja kõik kaamerapildid salvestatakse arhiivi, mida on võimalik näha  korrapidaja  juures, direktori loal.

 

2.Mõisted

2.1 Jälgimisseadmestik on tehniliste vahendite süsteem, mis linnakantselei hoonete välisseinale või siseruumi paigaldatud statsionaarse turvakaamera abil edastab reaalajas pildi, salvestab selle ning võimaldab seda töödelda ja taasesitada.

2.2 Salvestis on pildi ja muude andmete elektrooniline kogum.

2.3 Turvakaamera on jälgimist ja salvestamist võimaldav seade.

2.4 Salvestise töötleja on Sotsiaalmaja töötaja( korrapidaja).

2.5 Salvestise vastutav töötleja on Sotsiaalmaja poolt andmeid töötlema volitatud isik.

2.6 Andmesubjekt on isik, kelle kohta andmeid töödeldakse.

 

  1. Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärgid ja turvakaamerate paigaldamine

3.1 Jälgimisseadmestikku kasutatakse Sotsiaalmaja valduses oleva ja Sotsiaalmaja kuuluva vara ning Sotsiaalmaja territooriumil viibivate isikute kaitseks, st vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, ohuolukorrale reageerimiseks ning isiku surma põhjustamise või tervise või vara kahjustamise korral süüteo toimepanija või kahju tekitaja väljaselgitamiseks.

3.2 Jälgimisseadmestikku ei ole lubatud kasutada helisalvestiste tegemiseks.

3.3 Reaalajas jälgib valvetöötaja turvakaamera pilti ohu kahtluse või ohuolukorra korral või korrarikkumise kohta teate saamisel. Turvakaamerate salvestisi vaadatakse vajaduse korral.

3.4 Enne jälgimisseadmestiku kasutusele võtmist peab analüüsima:

3.4.1 võimalikke ohte isikute turvalisusele ja vara säilimisele ning avalike ülesannete täitmisel tekkida võivaid ohte, nende tõsidust ja esinemise tõenäosust;

3.4.2 alternatiivsete ohu tõrjumise meetmete kasutusele võtmise võimalusi.

3.5 Jälgimisseadmeid võib paigaldada ainult punktis 3.1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks ja juhul, kui see on punktis 3.4 kirjeldatud analüüsi kohaselt põhjendatud.

3.6 Jälgimisseadmestiku tehniliste võimaluste valikul, turvakaamerate asukohtade valikul, paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Jälgimisseadmestik tuleb valida selliselt, et selle abil kogutud andmete puhul on tagatud andmete terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.

3.7 Turvakaamera(te) asukoha(d) otsustab  Jõhvi Sotsiaalmaja direktor.

 

  1. Jälgimisseadmestikule ja selle kasutamisele esitatavad nõuded

4.1 Jälgimisseadmestiku abil saadud andmete töötlemisel tuleb tagada sellised organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, mis kaitsevad jälgimisseadmestiku abil kogutud andmeid tahtmatu või volitamata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest.

4.2 Jälgimisseadmestiku server asub  korrapidaja kabinetis  kuhu  ei pääs võõrad  isikud.

4.3 Jälgimisseadmestik peab olema valitud ja seadistatud selliselt, et salvestise vastutav töötleja siseneb süsteemi kasutajanime ja parooliga ning tagantjärele on võimalik kindlaks teha, kes, millal ja milliseid andmeid töötles (vaatas, salvestas, muutis või kustutas).

 

  1. Salvestise töötlemine ja kasutamine

5.1 Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs järgmistele isikutele ja ametiasutustele: 5.1.1 andmesubjekt;

5.1.2 Politsei- ja Piirivalveamet avaliku korra rikkumise või vara kahjustamise korral kriminaalvõi väärteomenetluseks;

5.1.3 muud isikud ja ametiasutused, kellel on seaduse kohaselt salvestisele ligipääsu õigus.

5.2 Andmesubjekt peab salvestisele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides salvestisele juurdepääsu soovimise põhjuse ning aja ja koha, mille kohta ta salvestist näha soovib.

5.3 Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning mitte lubada salvestisele juurdepääsu, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.

5.4 Punktis 5.1.2 või 5.1.3 nimetatud isik või ametiasutus esitab salvestise töötlejale andmetele juurdepääsuks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse, märkides, millise toiminguga seoses ta salvestisele juurdepääsu soovib.

5.5 Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete nõuetekohase töötlemise (kogumise, säilitamise, kustutamise ning taasesitamise) eest vastutab salvestise vastutav töötleja, kes on Jõhvi Sotsiaalmaja korrapidaja. Lisaks on jälgimisseadmestiku abil kogutud isikuandmetele juurdepääs ning kohustus tagada andmete nõuetekohane töötlemine ,  Sotsiaalmaja direktoril  Tel. 33 70 130 ning turva- ja nõerkvooluseadmete hooldajal USS Tel.1899

5.6 Taotlusi säilitatakse Sotsiaalmajas üks aasta.

 

  1. Salvestise säilitamine

6.1 Salvestite pildiarhiiv säilib kolm nädalat, peale seda  kirjutatakse salvestite poolt vanem informatsioon automaatselt üle.

 

  1. Teenistujate ja avalikkuse teavitamine jälgimisseadmestikust

 7.1 Jälgimisseadmestiku kasutamisest tuleb teavitada Sotsiaalmaja teenistujaid ja avalikkust.

7.2 Sotsiaalmaja hoonete jälgimisseadmestikust peab avalikkust teavitama Sotsiaalmaja veebilehe kaudu.

7.3 Sotsiaalmaja peab oma veebilehel avaldatud privaatsuspoliitikas avaldama jälgimisseadmestiku kohta vähemalt järgmised andmed:

7.3.1 jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk ja õiguslik alus;

7.3.2 salvestise vastutava töötleja andmed (töökoht, telefon, e-post);

7.3.3 andmed salvestise säilitamise, sellele juurdepääsu ja salvestise võimaliku edastamise kohta; 7.3.4 teave andmetele juurdepääsu taotlemise kohta.

7.4  Sotsiaalmaja  hoonetes kasutatava jälgimisseadmestiku puhul peab hoone välisseinale või uksele paigaldama teabetahvli, millel on kaamera kujutis ja sõna „VIDEOVALVE“. Teabetahvlile märgitakse salvestise töötleja (Sotsiaalmaja) ja salvestise vastutava töötleja telefoninumber.

7.5 Sotsiaalmaja teenistujaid teavitatakse jälgimisseadmestiku kasutamisest ning selgitatakse jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärki kahjustamata teenistujate õigusi isikuandmete kaitse valdkonnas.

7.6 Kõik isikuandmete töötlejad peavad saama asjakohase väljaõppe.

7.7  Sätestatakse „Turvaseaduse” § 11 (3) ja „Isikuandmekaitse seaduse” alusel.