Personal

Sotsiaalmajal on 12 töötajat: direktor, majandusjuhataja, sotsiaaltöötaja,   majandustööline, 5 korrapidajat, 2 koristajat ja toidujagaja.Nii uute töötajate ning vabatahtlike värbamisel kui ka töötajate arendamisel väärtustame teadmisi, kogemusi ja kompetentse, mis aitavad kaasa sotsiaalmaja teenuse pakkumisele. Kvaliteetse sotsiaalteenuse osutamiseks on vajalik pidev  töötajate oskuste ja teadmiste täiendamine. Seda nii läbi koolituste kui ka analoogsete teenuste osutajatega kogemuste vahetamise teel.

Sotsiaalmaja koosneb korpustest: eluruumide korpused (suur ja väike), kodutute  öömaja korpus ja supiköök.

Sotsiaalmaja eluruumide fondi moodustavad  143 tuba, millest on hõivatud 69. Seni on asustamata osas 74 tuba. Edasise arengu käigus toimub vabade  pindade remontimine, et uued elanikud saaksid sisse kolida. Antud momendil elupinnast puudus ei ole. Katsetatud on kahest toast ühe väikekorteri moodustamist koos sanitaarremondiga, mis on andnud positiivset tulemit ja võiks olla motivatsiooniks sotsiaalmaja asukatele pääseda eeskujuliku distsipliini korral paremale ning pisut suuremale elamispinnale. Samuti aitab see lõhkuda kogukonnas kujunenud stereotüüpi, et sotsiaalmajja lähevad elama vaid sõltlased või heitunud. Väikekorteri võib saada ajutiseks elamispinnaks ka näiteks muul põhjusel oma eluaseme kaotanud inimesed (nt oma eluasemes toimunud põleng, võlgade tõttu või pereprobleemide tõttu eluasemest ilmajäämine jms).

Sotsiaalmaja eluruumidesse majutatamisel on lähtutud teenusel oleva inimese elueast, tervislikust seisundist ja käitumise tasemest.

Kodutute öömaja.

Kodutute öömaja kohtade arv on Jõhvi valla vajadusteks piisav ning eksisteerib isegi teatav ülevõimsus, mis võimaldab aeg-ajalt teenust pakkuda ka väljaspoolt valda pärinevatele inimestele. Arvestades Jõhvi keskset asupaika maakonnas, on ülevõimsuse säilitamine humaanses plaanis õigustatud ja möödapääsmatu. Sotsiaalmajas on kodutute öömaja teenust  osutatud Kohtla-Järve, Narva, Tallinna ning Toila valla ja Jõhvi valla elanikele, mõnel korral ka välisriikide kodanikele.

Öömajas pakutakse kodututele teed, leiba ja puljongit. Samuti on kodutul siin ka pesemise võimalus.

Supiköök.

Jõhvi Sotsiaalmaja osutab supiköögi teenust Jõhvi valla eelarvest eraldatud rahaliste vahendite ulatuses. 2019. aastal oli teenuseks ettenähtud summa 1000 eurot. 2020. aasta eelarves on supiköögi teenuseks ette nähtud 5000 eurot.

Eeldatavad kulud ja tulud aastatel 2019-2024

Kulu liik 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 Investeeringud 20 800   50 000 160 000 160 000  
Tegevuskulud 248 878 257 200 270 000 270 000 280 000 280 000
Personalikulud 148 747 168 900 170 000 170 000 175 000 175 000
Majandamiskulud 100 131 88 300 100 000 100 000 105 000 105 000
Omatulud 70 000 65 000 75 000 75 000 80 000 80 000