Hoolekogu

(1) Sotsiaalmaja eduka ja efektiivse tegevuse tagamiseks moodustatakse hoolekogu, mis on alaliselt tegutsev organ ning mille ülesandeks on jälgida, et sotsiaalmaja juhtkonna tegevus vastaks kehtivatele õigusaktidele ja oleks tagatud sotsiaalmaja eesmärkide elluviimine.

(2) Hoolekogu on vähemalt viie-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab hoolekogu tööd ning juhatab hoolekogu koosolekuid.

(3) Hoolekogu:

  1. kuulab ära direktori aruande sotsiaalmaja tegevusest ja majandamisest enne aruande esitamist kõrgemalseisvale organile;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi sotsiaalmaja eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. vaatab läbi sotsiaalmaja eelarve täitmise aruande ja kinnitab järgmise aasta eelarve projekti esitamiseks vallavalitsusele.
  4. vaatab läbi sotsiaalmaja eelarve täitmise aruande ja kinnitab järgmise aasta eelarve projekti esitamiseks vallavalitsusele.
  5. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  6. Hoolekogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kord kvartalis.