Jõhvi Sotsiaalmaja sisekorraeeskiri

Kinnitan: 08.08.2019.

 Andrei Luškin

 Direktor                  

SISEKORRAEESKIRI

 1. Jõhvi Sotsiaalmaja on Jõhvi valla hoolendeasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on eluasemeteenuse osutamine mõjuval põhjusel elamispinnast ilmajäänud Jõhvi valla elanikele.
 2. Käesolev EESKIRI on üürilepingu koostisosaks ning kuulub üürnike poolt täitmisele.
 3. Sotsiaalmaja on avatud kella 6.00-st kuni kella 23.00-nt õhtul. Kella 23.00-6.00 on öörahu ja maja on suletud. Elanikud, kes peavad lahkuma majast ajal, mil maja on suletud, peavad sellest eelnevalt teavitama korrapidajat. Korrapidajal on õigus mitte lubada elanikel väljuda majast öisel ajal, kui on ilmne, et tegemist on ebakaines või norkauimas isikuga või on oht alkohoolsete jookide või narkootikumide majja sissetoomisega.
 4. Sotsiaalmajas on joovastavate ainete (alkohol,surrogaadid, narkootikumide) sissetoominejaa kasutamine keelatud. Direktoril, majandusjuhatajal ja korrapidajatel on õigus kontrollida elanike pagasit kui on kahtlusi alkoholi olemas olu kohta. Eelpooltoodud ametnikel on õigus võtta alkohoolsed joogid hoiule ning kohustus informeerida politsei juhtunust. Juhul, kui sotsiaalmaja elanik ei täida eelpooltoodud nõuet on sotsiaalmaja direktoril õigus teha elanikule hoiatusi (suuline ja kirjalik) ning alustada menetlust üürilepingu lõpetamiseks enne tähtaegselt.
 5. Sotsiaalmajas on keelatud tegevus, mis häirib naabrite rahu s.o. lülitada sisse helitekitavaid vahendeid täiskoormusele, laulda, karjuda jms.
 6. Sotsiaalmaja elanikud on kohustatud täitma tuleohutuse eeskirju. Kategooriliselt on keelatud lülitada elektrivõrku omatehtud küttekehasid, soojusseadmeid. Tubades on keelatud hoida tuleohtlikke ja kergestisüttivaid materjale. Sotsiaalmaja juhtkonnal on õigus kontrollida elektriliste küttekehade, elektripliitide olukorda üürile antud tubades. Kui elektrilised seadmed ei vasta ohutusnõuetele on sotsiaalmaja töötajal õigus need VÕÕRANDADA.
 7. Üürnikul on keelatud kallata olmeprügi ja toidujäätmeid üldkasutatavasse kanalisatsiooni. Keelatud on prügi väljaloopimine aknast. Majahoidjal, korrapidajal jt. sotsiaalmaja töötajal on õigus nõuda prügi koristamist süüdlaste poolt.
 8. Üürnikud peavad hoidma üüritava toa heas sanitaarses seisukorras. Keelatud on hoida tubades tühja taarat, kaltse, vanapaberit jms. Korrapidajal on õigus mitte lubada siseneda sotsiaalmajja isikuid tühja taaraga, makulatuuriga või kaltsudega. Üürnik peab vähemalt üks kord kuus korraldama eluruumi suurepuhastuse. Putukatõrje teostamisel peab üürnik kindlustama juurdepääsu ruumidele.
 9. Sotsiaalmaja üldkasutatavates ruumides on suitsetamine keelatud.
 10. Üürnik on kohustatud omal kulul heastama ruumidele tekitatud kahju.        Kui üürnik ei ole võimeline iseseisvalt taastama kahjustusi, likvideerib     kahjustused üürile andja ning nõuab süüdlaselt sisse kahju kuue kuu jooksul.
 11. Üürnik ei tohi lubada ööbida üüritud ruumides kõrvalistel isikutel. Korrapidajal on õigus nõuda kõrvaliste isikute lahkumist sotsiaalmaja Keeldumise korral on korrapidaja kohustatud informeerima         olukorrast turvatöötajaid või politseid.
 12. Sotsiaalmaja elanike külastamise aeg on kella 9.00-21.00. külastaja peab esitama korrapidajale isikut tõendava dokumendi, teatama külastamise kestvuse ja kellele külla läheb. Korrapidaja peab fikseerima žurnaalis      külastaja isikuandmed, külastamise aja ja külastatava nime. Ilma   isikut tõendava dokumendita ei lubata siseneda sotsiaalmaja ruumidesse. Korrapidaja ei tohi lubada siseneda sotsiaalmaja ruumidesse isikut, kes on         alkoholi või narkoojoobes või on varem rikkunud sotsiaalmaja
 13. Sotsiaalmajas on keelatud pidada kasse, koeri ja linde. Keelatud on ka tuvide söötmine sotsiaalmaja territooriumil.
 14. Sotsiaalmaja elukorpuse koridoride uksed peavad olema lukustatud ööpäevaringselt. Lukkude rikkumisest peavad üürnikud teavitama Omaalgatuslikult on uste avamine keelatud. Kui elaniku on     vahetanud ukse lukku, peab ta andma ühe võtme korrapidajale, et oleks         tagatud vaba juurdepääs kommunikatsioonidele.
 15. Eluruumides paiknevate seadmete riketest peavad üürnikud koheselt teavitama korrapidajat. Omaalgatuslikult ei tohi üürnikud seadmeid
 16. Kui üürnik ei täida sotsiaalmaja sisekorraeeskirju lõpetatakse üürileping ennetähtaegselt.
 17. Elanike turvavalisuse tagamise tõttu Sotsiaalmajas on videovalvesüsteem. Salvestuse läbivaatamine toimub hädaolukorras Sotiaalmaja direktori poolt.