Jõhvi Sotsiaalmaja põhimäärus

Väljaandja: Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 27.02.2016
Avaldamismärge: RT IV, 27.05.2015, 21

 

Vastu võetud 21.05.2015 nr 51

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

§ 1.  Üldsätted

(1) Jõhvi Sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja) on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine mõjuval põhjusel elamispinnast ilma jäänud vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes isikutele ja peredele, kinnipidamiskohast vabanenutele, sotsiaalse garantiita jäänud isikutele (kodutud). Sotsiaalmaja struktuuri kuulub Jõhvi Kodutute Varjupaik ja Jõhvi Supiköök.

(2) Sotsiaalmaja ametlik nimetus on Jõhvi Sotsiaalmaja.

(3) Sotsiaalmaja asukoht on Eesti Vabariik, Jõhvi vald ja aadress on Jõhvi linn, Kaare 7, postiindeks 41534.

(4) Sotsiaalmajal on oma eelarve ja arengukava, oma nimetus ja Jõhvi valla vapi kujutisega pitsat. Sotsiaalmajal võib olla oma sümboolika.

(5) Sotsiaalmaja kõrgemalseisvaks organiks on Jõhvi Vallavalitsus (edaspidi kõrgemalseisev organ).

(6) Sotsiaalmaja põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Jõhvi Vallavolikogu.

(7) Sotsiaalmaja juhindub oma tegevuses seadustest ja teistest õigusaktidest ning kõrgemalseisva organi korraldustest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Eesmärk ja ülesanded

(1) Sotsiaalmaja tegevuse eesmärk on abi vajavate isikute sotsiaalne integreerimine ühiskonda, soodustades isiku iseseisvat toimetulekut ning vastutust enda ja oma perekonnaliikmete eest.

(2) Eesmärgist tulenevalt on sotsiaalmajal järgmised ülesanded:
1) sotsiaalmaja elanikele elamisväärse elukeskkonna tagamiseks eluasemeteenuse osutamine ja kommunaalteenuste osutamise korraldamine;
2) abi vajavate isikute nõustamine ja sotsiaalne rehabilitatsioon;
3) vältimatu sotsiaalabi osutamine sotsiaalse garantiita isikutele (kodutud);
4) supiköögiteenuse ja vajadusel soodsamatel tingimustel toitlustamise korraldamine üks kord päevas;
5) isikliku hügieeniga (pesemisvõimalus) seotud teenuste osutamise korraldamine;
6) võimaluse korral tasuta riideabi osutamine;
7) sotsiaalteenuste osutamiseks majandustegevuse korraldamine;
8) koostöö erinevate valla hallatavate asutuste ja mittetulundusühingutega.

(3) Oma põhiülesannete täitmiseks võib sotsiaalmaja koguda isikuandmeid (perekonna- ja eesnimi, sünniaeg, eelnev elukoht). Isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse seaduses sätestatud korras.

§ 3.  Teenused

(1) Sotsiaalmaja osutab järgmisi teenuseid:
1) eluasemeteenus;
2) kodutute öömaja teenus;
3) supiköögi teenus;
4) sotsiaalnõustamine;
5) pesupesemise korraldamise teenus.

(6) Eesmärgist tulenevalt on sotsiaalmajal õigus osutada tasulisi teenuseid.

§ 4.  Vara ja vahendid, majandustegevus

(1) Sotsiaalmaja bilansis olev vara on vallavara.

(2) Sotsiaalmaja valdab, kasutab ja käsutab valitsema volitatud asutusena oma valduses olevat vara, lähtudes õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) Sotsiaalmaja rahalised vahendid moodustavad:
1) Jõhvi valla eelarvelistest vahenditest;
2) osutatud teenuste eest saadud tulust;
3) annetustest ja sihteraldistest;
4) lepinguliste tööde eest saadud vahenditest;
5) muudest seadusega lubatud vahenditest.

(4) Sotsiaalmaja arendamise eesmärgil võivad sotsiaalmajale tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

(5) Sotsiaalmaja koostab aastaeelarve ja majandustegevuse plaani igaks eelarveaastaks, lähtudes asutuse tegevuse eesmärkidest ja tegevusaladest, arengukavast ja investeeringute plaanist, kõrgemalseisva organi poolt antud ülesannetest ning käesolevast põhimäärusest.

(6) Sotsiaalmaja eelarve kinnitab Jõhvi Vallavolikogu.

(7) Sotsiaalmajal on õigus:
1) korraldada oma bilansis olevate hoonete, rajatiste ja seadmete haldamist, ümberehitamist, kapitaal- ja sanitaarremonti;
2) oma põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks sõlmida vastavate tööde tegemiseks ja teenuste osutamiseks lepinguid teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eestis ja teistes riikides.

§ 5.  Arengukava

(1) Arengukava on raamdokument, mis kajastab sotsiaalmaja tegevus- ja arengusuundi. Sotsiaalmaja arengukava peab hõlmama iga aasta 1. mai seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Arengukava peab olema kooskõlas valla arengukavaga.

(2) Sotsiaalmaja arengukava vaatab üle ja kiidab heaks hoolekogu.

(3) Sotsiaalmaja arengukava kinnitab Jõhvi Vallavalitsus korraldusega sotsiaalmaja hoolekogu ettepanekul.

§ 6.  Juhtimine

(1) Sotsiaalmaja juhib direktor, kelle kinnitab Jõhvi valla õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist kõrgemalseisev organ vallavanema ettepanekul.

(2) Sotsiaalmaja põhitegevuse tagamiseks direktor:
1) korraldab sotsiaalmaja bilansis oleva vara valdamist, kasutamist, käsutamist, juhib sotsiaalmaja finantsmajanduslikku ja majandustegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;
2) sõlmib sotsiaalmaja nimel lepinguid ja kokkuleppeid;
3) tegutseb sotsiaalmaja nimel ja esindab sotsiaalmaja ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
4) kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organiga sotsiaalmaja struktuuri ja koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;
5) tegutseb tööandjana sotsiaalmaja töötajate suhtes;
6) kehtestab sotsiaalmaja töösisekorraeeskirja ja koostab töötajate ametijuhendid;
7) annab oma pädevuse piires sotsiaalmaja töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
8) koostab sotsiaalmaja eelarve projekte ja kontrollib eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist;
9) kinnitab sotsiaalmaja aastaaruande ja esitab selle kõrgemalseisvale organile;
10) sotsiaalmaja elanike probleemide lahendamisel teeb koostööd valla sotsiaalteenistusega ja teiste ametiasutuste, MTÜ-de ja päevakeskustega.
11) koostab sotsiaalmaja arengukava ja esitab selle hiljemalt 20. maiks hoolekogule heakskiidu saamiseks ning heakskiidu saamisel esitab vallavalitsusele kinnitamiseks, jälgib arengukava täitmist.

§ 7.  Hoolekogu

(1) Sotsiaalmaja eduka ja efektiivse tegevuse tagamiseks moodustatakse hoolekogu, mis on alaliselt tegutsev organ ning mille ülesandeks on jälgida, et sotsiaalmaja juhtkonna tegevus vastaks kehtivatele õigusaktidele ja oleks tagatud sotsiaalmaja eesmärkide elluviimine.

(2) Hoolekogu on vähemalt viie-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab hoolekogu tööd ning juhatab hoolekogu koosolekuid.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande sotsiaalmaja tegevusest ja majandamisest enne aruande esitamist kõrgemalseisvale organile;
2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi sotsiaalmaja eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) vaatab läbi sotsiaalmaja eelarve täitmise aruande ja kinnitab järgmise aasta eelarve projekti esitamiseks vallavalitsusele.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Hoolekogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kord kvartalis.

§ 8.  Aruandlus ja kontroll

(1) Sotsiaalmaja raamatupidamine ja aruandlus toimub õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Sotsiaalmaja finantsmajanduslikku tegevust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon või audiitor.

(3) Kõrgemalseisev organ võib teostada kontrolli kõigis sotsiaalmaja tegevussfäärides piiranguteta.

§ 9.  Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

(1) Sotsiaalmaja tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub Jõhvi Vallavolikogu otsuse alusel.

(2) Kui sotsiaalmaja tegevuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad sotsiaalmaja ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

(3) Jõhvi Vallavolikogul on õigus anda lepingu alusel sotsiaalmaja kolmanda sektori valdusesse, mis korraldab põhimääruses kehtestatud tingimustel ja korras sotsiaalmaja teenuste osutamist abivajajatele. Ülesannete täitmine antakse üle halduslepinguga.

(4) Sotsiaalmaja tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel. Likvideerijad määrab kõrgemalseisev organ oma haldusaktiga.

(5) Sotsiaalmaja tegevuse lõpetamisel antakse käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 3 nimetatud töödeldud isikuanded üle kõrgemalseisvale organile.

§ 10.  Rakendussätted

(1) Direktoril tuleb 2015. aastal arengukava hoolekogule heakskiidu saamiseks esitada hiljemalt 1. augustil.

(2) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 20. aprilli 2006 määrus nr 27 „Jõhvi Linna Sotsiaalmaja nimetuse muutmine ja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine”.

(3) Määrus jõustub 1. juunil 2015.

Niina Neglason
Volikogu esimees