Sotsiaalmaja tegevusvaldkond ja ülesanded

Sotsiaalmaja tegevuse eesmärk on abi vajavate isikute sotsiaalne integreerimine ühiskonda, soodustades isiku iseseisvat toimetulekut ning vastutust enda ja oma perekonnaliikmete eest.

Eesmärgist tulenevalt on sotsiaalmajal järgmised ülesanded:
sotsiaalmaja elanikele elamisväärse elukeskkonna tagamiseks eluasemeteenuse osutamine ja kommunaalteenuste osutamise korraldamine;
abi vajavate isikute nõustamine ja sotsiaalne rehabilitatsioon;
vältimatu sotsiaalabi osutamine sotsiaalse garantiita isikutele (kodutud);
supiköögiteenuse ja vajadusel soodsamatel tingimustel toitlustamise korraldamine üks kord päevas;
isikliku hügieeniga (pesemisvõimalus) seotud teenuste osutamise korraldamine;
võimaluse korral tasuta riideabi osutamine;
sotsiaalteenuste osutamiseks majandustegevuse korraldamine;
koostöö erinevate valla hallatavate asutuste ja mittetulundusühingutega.

Oma põhiülesannete täitmiseks võib sotsiaalmaja koguda isikuandmeid (perekonna- ja eesnimi, sünniaeg, eelnev elukoht). Isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse seaduses sätestatud korras.